ინფორმაციის გადაცემის ყველაზე ფართო არხი

1. One human cell contains 75MB genetic information.
2. One sperm contains a half of that; that is 37.5MB.
3. One ml of semen contains 100 million sperms.
4. In average, ejaculation lasts for 5 sec and contains 2.25 ml semen.
5. This means that the throughput of a man’s member is equal to (37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 Megabytes/s = 1 769 472 000 000 000 bytes/second = 1609.325408935547 Terabytes/sec. (In data line / network terms a 12 874.5 Terabit Line)

This means that the female egg cell withstands this DDoS attack at 1,6 terabyte per second, and only lets through one(!) data package, thereby being the best freaking hardware firewall in the world!

The downside of it is that this only small data package that it lets through, hangs the system for the whole of 9 months!

Advertisements
ინფორმაციის გადაცემის ყველაზე ფართო არხი

Gigabyte – გიგაბაიტის ფასი წლების მიხედვით

YEAR — Price of a Gigabyte

ეს არის ფასები იმისა, თუ როგორ იცვლებოდა გიგაბაიტების მიხედვით.

1981 — $300,000
1987 — $50,000
1990 — $10,000
1994 — $1000
1997 — $100
2000 — $10
2004 — $1
2010 — $0.10

Gigabyte – გიგაბაიტის ფასი წლების მიხედვით

ინფორმაციის გადაცემა

1. One human cell contains 75MB genetic information.
2. One sperm contains a half of that; that is 37.5MB.
3. One ml of semen contains 100 million sperms.
4. In average, ejaculation lasts for 5 sec and contains 2.25 ml semen.
5. This means that the throughput of a man's member is equal to (37.5MB x 100,000,000 x 2.25)/5 = 1 687 500 000 000 000 byte/second = 1,6875 Тerabyte/sec

This means that the female eggcell withstands this DDoS attack at 1,5 terabyte per second, and only lets through one(!) data package, thereby being the best freaking hardware firewall in the world!

The downside of it is that this only small data package that it lets through, hangs the system for the whole of 9 months!

ინფორმაციის გადაცემა